پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ / Thursday, 17 January, 2019
تاریخچه شرکت:
شركت زامياد  در تاريخ 16/2/1342 تحت شماره 8682 در اداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي تهران تحت شخصيت حقوقي (سهام خاص) به ثبت رسيده است وطبق پروانه بهره برداري صادره در تاريخ 15/2/1342 شروع به بهره برداري نموده است .
شركت زامياد در تاريخ 16/4/1358 مشمول بند الف قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران شناخته شده ودر تاريخ 18/9/1360 اداره امور به سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران واكذار گرديده ودر تاريخ 28/2/1365 صد درصد مالكيت آن به سازمان مذكور از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است .
ضمنا در تاريخ 16/12/1377 در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذيرش قرارگرفته و100 درصد سهام شركت زامياد به شركت سايپا واگذار شده است .
فعاليت اصلي شركت:
به موجب اساسنامه عبارتست از طراحي ؛ساخت ؛نصب (مونتاژ)؛واردات ؛صادرات ؛خريد ؛ فروش انواع خودروهاي بنزيني ؛ديزلي وگازسوز شامل انواع كاميونهاي سنگين وسبك ؛وانت ؛ تراكتور وساير ماشينهاي كشاورزي ؛صنعتي وخودروهاي سواري وكليه قواي محركه خودروهاي بنزيني ؛ گازوئيلي وگازسوز از جمله موتور ؛گيربكس ؛كمك دنده ؛اكسلها ؛ميل گاردان وهمچنين طراحي ؛ساخت ؛ واردات ؛صادرات ؛خريد وفورش انواع لواز يدكي خودروهاي مزبور وايجاد يا تاسيس تعميرگاهها ؛نمايندگيهاي تجارتي ؛خدماتي ؛ مالي وبطور خلاصه هرنوع فعاليت صنعتي ؛بازرگاني ؛خدماتي ومالي كه بطور مستقيم يا غير مستقيم به موضوع شركت مربوط باشد از جمله خريد وفورش اوراق بهادار وسهام شركتهاي مختلف
Copyright © 2019 Ravian All Rights Reserved
Powered by Ravian ,  Designed by Bahargraph
Ravian   Bahargraph